در بخش سوم برنامه اقتصادی در جریان بلوچستان، برنامه‌ای که توسط میار جل تولید می‌شود و به معرفی پروژه‌های اقتصادی و برررسی آثار اقتصادی آن بر مردم بومی اختصاص دارد، مدیران بومی بندر چابهار درباره این آثار برای مردم بلوچ می‌گویند.